Algemene voorwaarden De Fietskoerier Utrecht V.O.F.

Algemeen

 1. In dit document lees je de voorwaarden voor het gebruik maken van onze diensten. Met ‘ons’, ‘we’, en ‘onze’ bedoelen we in deze voorwaarden De Fietskoerier Utrecht. Soms gebruiken we ook de term ‘koerier’. Met ‘je’, ‘jou’ of ‘jouw’ bedoelen we onze opdrachtgever.
 2. Op al onze offertes, overeenkomsten en feitelijke diensten zijn deze voorwaarden van toepassing. De onderstaande algemene voorwaarden vanuit de branche zijn ook van toepassing, maar we hebben in onze eigen voorwaarden de belangrijkste punten voor je uitgelicht. Voor alle details verwijzen we je naar de onderstaande sets voorwaarden:
   De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK), meest recente versie, zie bijlage 1;
   De Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, meest recente versie, zie bijlage 2;
   De Algemene Vervoerscondities (AVC), meest recente versie;
   Het Verdrag m.b.t. Internationaal Vervoer over de Weg (CMR), meest recente versie. Dit verdrag is van toepassing voor internationaal vervoer.
 3. Mocht je zelf algemene (inkoop-)voorwaarden gebruiken, dan geldt dat deze niet van toepassing zullen zijn voor onze diensten.
 4. Op al onze overeenkomsten en de uitvoering is Nederlands recht van toepassing.
 5. Mocht er een geschil ontstaan waar we onderling niet uit kunnen komen, dan is de rechter te Utrecht de bevoegde partij om kennis te nemen van dit geschil.


Afspraken

 1. Wij nemen de verplichting op ons om op de afgesproken tijd en plaats de zending in ontvangst te nemen en binnen de afgesproken termijn op de afgesproken plaats af te leveren.
 2. Wij vragen van je dat je alle gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van de opdracht op tijd en volledig aan ons verstrekt. We kunnen de opdracht pas uitvoeren als we alle benodigde gegevens in ons bezit hebben.
 3. Wij vragen je om je zending zo te verpakken dat de zending geschikt is voor transport op de fiets. Als je dit niet (goed) doet kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor schade die hierdoor ontstaat.
 4. Voor wachttijd (als de zending niet klaarligt of de ontvanger niet beschikbaar is op de afgesproken tijdstippen of als wij lang moeten in- of uitladen) rekenen we een bedrag van € 0,50 per minuut. De eerste vijf minuten hoef je niet te betalen.
 5. Wij zijn (en dat willen we ook), met uitzondering van verplichtingen uit de wet tot openbaarmaking van gegevens, verplicht tot het geheimhouden van alle aan ons bekende gegevens en informatie tegenover derden die geen rol vervullen bij de overeenkomst.


Overeengekomen opdrachten

 1. Als we de overeenkomst uitvoeren kunnen wij derden inschakelen indien wij dit nodig vinden. We zullen hiervoor geen toestemming bij je vragen, omdat we dit naar eigen inzicht willen kunnen doen.
 2. Indien er sprake is van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Van overmacht is sprake in alle situaties die verhinderen dat wij de overeenkomst goed nakomen, terwijl de aard van de verhindering buiten onze macht ligt. Wij zullen dit in zo’n geval zo snel mogelijk aan je communiceren. Daardoor veroorzaakte schade komt niet voor onze rekening.
 3. Indien bepaalde omstandigheden wijzigen, of indien je ons verzoekt de opdracht aan te passen, kan dit betekenen dat de kosten verhoogd of juist verlaagd zullen worden. Zo’n wijziging komen we dan graag apart met je overeen, dat kan schriftelijk of mondeling.
 4. Onze aanbiedingen voor opdrachten gelden in principe voor 30 dagen. Andere afspraken zijn in overleg mogelijk.


Aansprakelijkheid

 1. Als de zending beschadigd wordt afgeleverd is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 454,- per zending. Gevolgschade wordt nooit door ons vergoed. De vergoeding voor de opdracht moet je dan nog steeds betalen.
 2. Als de zending dusdanig beschadigd is of zo laat wordt afgeleverd dat deze niet meer gebruikt kan worden, kan je ons ook nog aansprakelijk stellen voor maximaal 2 maal de vergoeding die we voor deze opdracht met je zijn overeengekomen. Je hoeft in een dergelijk geval de vergoeding voor de opdracht niet te betalen.


Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

 1. Wij vermelden al onze vergoedingen zonder het op dat moment geldende BTW-tarief.
 2. Je dient onze facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
 3. In aanvulling daarop gelden de volgende afspraken:
   a) Als je niet op tijd betaalt, brengen wij op het moment van het verzenden van de eerste aanmaning (deze volgt na twee herinneringen) administratiekosten a € 10,- in rekening;
   b) Je dient ons op de hoogte te houden van je huidige adres. Schade die ontstaat als je dat niet doet komt voor jouw rekening;
   c) Naast de gevallen zoals omschreven in de wet kunnen wij en jij allebei in de volgende gevallen tussentijds met onmiddellijke ingang een overeenkomst opzeggen:

    – in geval van faillissement (of aanvraag hiervan), surseance van betaling (of aanvraag hiervan);
    – indien je onze rekeningen niet op tijd betaalt.Bijlage 1: De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1. AVC: Algemene Vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
 2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956).
 3. Koerier: Degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip danwel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 4. Zending: Een zaak danwel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.
 5. Afzender: De contractuele wederpartij van de koerier.
 6. Ontvanger: Geadresseerde of (mede)bewoner danwel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
 7. Overmacht: Een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.


Artikel 2: Werkingssfeer

Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet word afgeweken. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.


Artikel 3: Verplichtingen van de koerier

De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichtingen heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip danwel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.


Artikel 4: Verplichtingen van de afzender

De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden ingevuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.


Artikel 5: Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 450,- per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, tengevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
  a.) voor de schade aan de zending zelve maximaal € 450,- per zending;
  b.) voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het bestemd, maximaal 2x de vracht. Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

 1. Indien de zending word afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor de schade aan de zending zelve tot maximaal € 450,- per zending.
 2. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
 3. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
  a.) lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig;
  b.) de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bediend;
  c.) voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 4. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Toelichting
Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 Nieuw Burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoerovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.Bijlage 2: Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden betreffende de betalingen van aan de vervoerder opgedragen vervoer-, opslag- en overige logistieke werkzaamheden, vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenummer 238.

Artikel 1: Betaling

 1. De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending opeisbaar op het moment dat de afzender/opdrachtgever de vrachtbrief aan de vervoerder overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de vervoerder de opdracht aanvaardt.
 2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender/opdrachtgever hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.
 3. Indien de vervoerder –anders dan bij ongefrankeerde zending– op verzoek van de afzender-/opdrachtgever de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft de afzender/opdrachtgever tot betaling van deze bedragen verplicht indien de geadresseerde of de derde deze op eerste aanmaning niet voldeed.
 4. Indien de vervoerder een factuur zendt, is de debiteur verplicht deze binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 5. Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen acht dagen na factuurdatum de vervoerder een schriftelijk bezwaar heeft bereikt.
 6. Indien de debiteur in verzuim is, is hij verplicht naast de hoofdsom de wettelijke rente te betalen.
 7. Eventuele betalingen zullen vooreerst in mindering strekken op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.


Artikel 2: Compensatie

De afzender/opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke de vervoeder krachtens enige met hem gesloten overeenkomst in rekening brengt, tenzij de vervoerder de vordering schriftelijk heeft erkend.

 1. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan degene die gehouden is tot betaling in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.
 2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.


Artikel 4: Retentierecht

 1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem echter niet toe jegens een derde, indien hij op het tijdstip dat hij de goederen ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender/opdrachtgever jegens die derde de goederen ten vervoer ter beschikking te stellen.
 2. Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de vervoerder het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het vervoer van de goederen.
 3. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.
 4. De vervoerder kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
 5. Zolang de goederen niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft de vervoerder het recht om van de afzender/opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid gesteld wordt voor de vracht en alle vorderingen die hij ten laste van de afzender/opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft hij het recht het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen, dan wel eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan zijn vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
 6. De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.


Artikel 5: Pandrecht

 1. Alle goederen, documenten en gelden, welke de vervoerder uit welken hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken hem tot onderpand voor alle vorderingen, welke hij ten laste van de afzender/opdrachtgever of van de eigenaar heeft of mocht krijgen.
 2. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop, indien hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.


Artikel 6: Vervangende zekerheid/uitstel van betaling

 1. De schuldenaar kan zich nimmer tegenover de vervoerder beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling, hetwelk de termijn van 14 dagen overschreed.
 2. Indien de afzender/opdrachtgever, dan wel een derde namens de afzender/opdrachtgever een onherroepelijke, door de vervoerder geaccepteerde bankgarantie stelt voor de in lid 5 van artikel 4 (opschorting) en lid 1 van artikel 5 (pand) bedoelde vorderingen, komen alle rechten die de vervoerder heeft volgens het bepaalde in artikel 4 (retentie en opschorting) en artikel 5 (pand) te vervallen.


Artikel 7: Adreswijzigingen

 1. De afzender/opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.
 2. Eventuele schaden, welke het gevolg zijn van het niet-nakomen door de afzender/opdrachtgever van de verplichting uit lid 1, komen nimmer ten laste van de vervoerder


Artikel 8

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden’.